16 aug. 2014

500 (٥٠٠) Afghanis 1991 (SH 1370 - ١٣٧٠)

Republica Democrată Afghanistan  - Democratic Republic of Afghanistan

Număr catalog - Catalog Number ~ P#60c
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 151 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu