8 nov. 2014

1000 (١٠٠٠) Afghanis 1991 (SH 1370 - ١٣٧٠)

Republica Democrată Afghanistan  - Democratic Republic of Afghanistan

Număr catalog - Catalog Number ~ P#61c
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 162 mm X 71 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu