8 oct. 2016

1 Cedi 2007-2017

Republica Ghana - Republic of Ghana
Data emisiunii - Date of issue 06.03.2013 - P#37d
Data emisiunii - Date of issue 01.07.2015 - P#37f
Datele emisiunii - Date of issue: 
01.07.2007, 06.03.2010, 06.03.2013, 01.07.2014,  01.07.2015, 04.08.2017

Număr catalog - Catalog Number ~ P#37
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 137 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu