8 oct. 2016

1 Austral ND (1985-1989)

Republica Argentina  - Argentine Republic - República Argentina


Număr catalog - Catalog Number ~ P#323b
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 155 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu