24 dec. 2015

2 Bolivares 2007 (24. V.)

Republica Bolivariană a Venezuelei
Bolivarian Republic of Venezuela - República Bolivariana de Venezuela 
Număr catalog - Catalog Number ~ P#88b
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 69 mm X 157 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu