24 dec. 2015

1 Lempira 2006 (13. VI.)

Republica Honduras - Republic of Honduras - República de Honduras
Număr catalog - Catalog Number ~ P#84e
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 156 mm X 67 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu