8 dec. 2013

50 (٥٠) Afghanis 1979 (SH 1358 - ١٣٥٨)

Republica Democrată Afghanistan  - Democratic Republic of Afghanistan

Număr catalog - Catalog Number ~ P#57a
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 133 mm X 58 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu