14 nov. 2011

1 Dollar 1988A - J

Statele Unite ale Americii - United States of America
Număr catalog - Catalog Number ~ P#480b
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 155 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu