3 oct. 2011

10 Dollars ND(1966 -1992)

Republica Cooperatistă Guyana - Co-operative Republic of Guyana
Număr catalog - Catalog Number ~ P#23f
Material ~ Hârtie - Paper 
Dimensiuni - Dimensions ~ 156 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu