15 nov. 2011

5 Bolivares 1989 (21. IX.)

Republica Bolivariană a Venezuelei
Bolivarian Republic of Venezuela - República Bolivariana de Venezuela
Număr catalog - Catalog Number ~ P#70a
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 154 mm X 68 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu